Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Občianskeho združenia OZ Outdoormamas, Nová 360/148E, Stupava, 90031, IČO: 52780228, (ďalej len „predávajúci“) prostredníctvom domény www.outdoormamas.sk (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy, a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“) kupujúci pristupuje k týmto všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky združenia www.outdoormamas.sk (ďalej len „webová stránka“), kde sa nachádza formulár na poskytnutie príspevkov na činnosť združenia.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obrdžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Tovarom sú najmä tlačoviny v oblasti ekologického životného štýlu, výchovy detí a vytvárania vzťahu k prírode.

2.2. Dodávateľom tovaru je predávajúci.

2.3. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/tovarov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky.

2.6. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

2.8. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu, a telefónu.

4. Cena

4.1.Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

4.2. Predávajúca nie je platcom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1.Za tovar možno platiť týmito spôsobmi:

  1. a) bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho;
6. Dodacie podmienky

6.1. Po zaplatení objednávky a pripísaní peňazí na účet predávajúceho je tovar zaslaný alebo služba poskytnutá kupujúcemu.

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Záruka, reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

8.1. Záručná doba na tovar získaný prostredníctvom internetovej stránky www.outdoormamas.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetovej stránky. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu hello@outdoormamas.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8-16 h na čísle: +421 902216238 alebo +421 902225322. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať kontaktujte združenie na hello@outdoormamas.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8-16 h na čísle: +421 902216238 alebo +421 902225322. Reklamovaný tovar (prosíme posielať až po dohode) zašlite na adresu združenia. Odporúčame Vám tovar zaslať doporučenou zásielkou. Tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

8.4. Spotrebiteľ má podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu združenia, odporúčame tovar zaslať doporučenou zásielkou, tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

8.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;

– dodanie tovaru bez vád;

– dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii;

– zaslanie daňového dokladu (faktúry).

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);

– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;

– poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte;

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodaným tovarom, má právo napísať na hello@outdoormamas.sk. Pokiaľ reklamácia kupujúceho nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

10.2.V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

10.3.Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. januára 2020.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžeš stiahnuť tu: Outdoormamas_VOP_odstupenie

Reklamačný poriadok si pozri tu: Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Vašu návštevu na naších stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás  dôležitou záležitosťou, ktorú berieme na vedomie.

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) – GDPR